• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout VB 80/8

Ekspansywny beton do podlewania

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG

Uziarnienie

 • 0,06-8 mm

Grubość warstwy

 • 35-200 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 30 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 80 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE