• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout P 60/5

Ekspansywna zaprawa do podbijania

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • podbijanie łożysk mostowy, słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podbijanie urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C20/25
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości
 • plastyczna konsystencja
 • możliwość pompowania do 20 m
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • wodoszczelność W12 zgodnie z PN-88/B-06250
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG

Uziarnienie

 • 0,06-5 mm

Grubość warstwy

 • 12-100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 25 [MPa]
 • po 7 dniach 60 [MPa]
 • po 28 dniach 70 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE